• 1-کسب مقام اول در مسابقه شباهت سنجی Sem-Eval در سال 2017

  • 2-کسب رتبه اول در مسابقات کشف تقلب PAN-Fire در سال 2016

  • 3-کسب رتبه اول در مسابقات هستان شناسی آمریکا در سال 2007