اخبار

کسب رتبه نخست مسابقات بین المللی کشف تقلب فارسی 2016

این مسابقه در سپتامبر 2016 برگزار شده بود و شامل دو قسمت الگوریتم های کشف تقلب و پیکره‌های ارزیابی سیستم‌های کشف تقلب بوده که ما توانستیم در قسمت الگوریتم، مقام اول را و در قسمت پیکره، عنوان بزرگترین پیکره و متنوع‌ترین انواع تقلب شبیه‌سازی شده در پیکره را کسب کنیم. الگوریتم توسط خانم دکتر شمس‌فرد و خانم مشهدی پیاده سازی شده است . پیکره را خانم دکتر شمس‌فرد و خانم‌ها مشهدی، عادلخواه، شفیعی و ساعدی ساختند.

برترین سیستم مشابهت یابی کلمات فارسی در SemEval 2017

این مسابقه در زمستان سال 95 برگزار شد و از بین شرکت کنندگان در قسمت شباهت‌یابی بین کلمات فارسی، سیستم ما توانست مقام اول را کسب کند . این سیستم توسط خانم‌ها مشهدی، رنجبر و حسینی‌پور و آقای وحیدپور با سرپرستی خانم دکتر مهرنوش شمس‌فرد پیاده‌سازی و ارائه شده است.

راه اندازی دفتر دوم آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی

این دفتر در ساختمان آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده اتاق 27 می باشد.