...
 ورود       عضویت    |    English   

 021-29904093      --      021-29904111 

  پردازش زبان طبیعی


نام انگلیسی :

Natural Language Processing

منابع :

Speech and Language Processing , Dan Jurafsky and James H. Martin

نیمسال تحصیلی ارائه درس :     نیمسال اول -- گروه هوش مصنوعی ، رباتیک و رایانش شناختی

فایل های مورد نیاز :    

  هستان شناسی و مهندسی دانش


نام انگلیسی :

Knowledge and ontology engineering

منابع :

نیمسال تحصیلی ارائه درس :     نیمسال دوم -- گروه هوش مصنوعی ، رباتیک و رایانش شناختی

فایل های مورد نیاز :    

  هوش مصنوعی


نام انگلیسی :

Artificial Intelligence

منابع :

Artificial Intelligence: A Modern Approach by Stuart Russell and Peter Norvig

نیمسال تحصیلی ارائه درس :     نیمسال دوم -- گروه هوش مصنوعی ، رباتیک و رایانش شناختی

فایل های مورد نیاز :    

  وب معنایی


نام انگلیسی :

Semantic Web

منابع :

نیمسال تحصیلی ارائه درس :     نیمسال اول -- گروه هوش مصنوعی ، رباتیک و رایانش شناختی

فایل های مورد نیاز :