...
 ورود       عضویت    |    English   

 021-29904093      --      021-29904111 

N. NADERIAN, M. SHAMSFARD, R. ADELKHAH  Ontology Creation and Population for Natural Language Processing Domain. International Journal of Web Research 1 (2), pp. 56-65,2019.   


Rahimi, Zeinab & Noferesti, Samira & Shamsfard, Mehrnoush. Applying data mining and machine learning techniques for sentiment shifter identification. Language Resources and Evaluation 53 (2), pp. 279-302, 2018.   


ZR Samani; M Shamsfard  The state of the art in developing fuzzy ontologies: A survey. arXiv preprint arXiv: 1805.02290 , 2018.   


S Salami; M Shamsfard   Integrating shallow syntactic labels in the phrase-boundry translation model. ACM Transaction on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), Volume 17, Issue 3, Page 17, 2018.   


S Salami; M Shamsfard   phrase-boundary translation model using shallow syntactic labels . Signal and Data Processing 15 (13500409), pp. 115-126, 2018.   


F. Shafiee and M. Shamsfard. Similarity versus relatedness: A novel approach in extractive Persian document summarisation Journal of Information Science 44 (3), pp. 314-330, 2018.   


R. Forsati and M. Shamsfard.  Symbiosis of evolutionary and combinatorial ontology mapping approaches. Information Sciences Journal., vol. 342, pp. 53–80, 2016.   


S Noferesti; M Shamsfard   Automatic Building a corpus and exploiting it for polarity classification of indirect opinions about drugs. Signal and Data Processing , 2016.   


F Mashhadirajab; M Shamsfard   predicting type of obfuscation to enhance text alignment algorithms. Forum for Information Retrieval Evaluation, pp. 80-93 , 2016.   


S.Salami, M.Shamsfard, S.Khadivi.  Phrase-boundary model for statistical machine translation. Computer Speech & Language, vol.38, pp. 13–27, 2016.   


R. Forsati and M. Shamsfard.  Novel harmony search-based algorithms for part-of-speech tagging. Knowledge and Information Systems (KaIS), vol. 42, no. 3, pp. 709–736, 2015.  


R Forsati; A Moayedikia; M Shamsfard  An affective web page recommender using binary data clustering . Information Retrieval Journal 18 (3), pp. 167-214 , 2015.  


S. Noferesti and M. Shamsfard.  Resource construction and evaluation for indirect opinion mining of drug reviews. PLoS One, vol. 10, no. 5, 2015  


R.Forsati, A.Keikha, M.Shamsfard.  An improved be colony optimization algorithm application to document clustering. Neurocomputing, vol.159,pp. 9-26, 2015.  


R.Forsati, A.Moayedikia, M.Shamsfard.  Using Linked Data for polarity classification of patients’ experiences. Journal of Biomedical Informatics, vol. 57, pp. 6–19, 2015.  


S. Noferesti and M. Shamsfard   A Hybrid Algorithm for Recognizing the Position of Ezafe Constructions in Persian Texts. IJIMAI, vol. 2, no. 6, pp. 17–25, 2014.  


R. Forsati and M. Shamsfard  Hybrid PoS-tagging: A cooperation of evolutionary and statistical approaches Applied Mathematical Modelling, vol. 38, no. 13, pp. 3193–3211, 2014.  


S. Noferesti and M. Shamsfard  A Rule-Based Model and Genetic Algorithm Combination for Persian Text Chunking. IJ Comput, vol. 21, no. 2, pp. 133–140, 2014.  


R. Forsati, A. Moayedikia, R. Jensen, M. Shamsfard, and M. R. Meybodi  Enriched ant colony optimization and its application in feature selection, Neurocomputing vol. 142, pp. 354–371, 2014.  


R. Forsati, M. Mahdavi, M. Shamsfard, and M. Sarwat  Matrix factorization with explicit trust and distrust side information for improved social recommendation ACM Transactions on Information Systems (TOIS), vol. 32, no. 4, p. 17, 2014  


R. Forsati, M. Mahdavi, M. Shamsfard, and M. R. Meybodi  Efficient stochastic algorithms for document clustering Information Sciences Journal (Ny)., vol. 220, pp. 269–291, 2013.  


R. Forsati, H. M. Doustdar, M. Shamsfard, A. Keikha, and M. R. Meybodi  A fuzzy co-clustering approach for hybrid recommender systems. International Journal of Hybrid Intelligent Systems.vol. 10, no.2, pp.71–81, 2013.  


Khoshkbarforoushha, M. Tajvidi, M. Shamsfard, and M. Aghdasi  VE architect-driven partner selection: ontology-based approach. International Journal of Networking and Virtual Organisations, vol. 12, no. 4, pp. 283–309, 2013.  


R Forsati; A Moayedikia; A Keikha; M Shamsfard   A novel approach for feature selection based on the bee colony optimization. International Journal of Computer Applications 43 (8), pp. 13-16 , 2012.  


F. Jafarinejad and M. Shamsfard  Extracting Generalized Semantic Roles from Corpus International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), vol. 9, no. 2, 2012.  


F. Fallahi and M. Shamsfard  A New Rule-Based Method for Recognizing Anaphora Reference in Persian Sentences International Journal of computer Science Issues, vol. 8, pp. 324–329, 2011.  


N. Mansoory, M. Shamsfard, and M. Rouhizadeh  Compound verbs in Persian wordnet. accepted at International Journal of Lexicography, vol. 25, no. 1, pp. 50–67, 2011  


M. Shamsfard and M. A. Yarmohammadi  A Semantic Approach to Extract the Final Answer in SBUQA Question Answering System. Accepted in International Journal of Digital Content Technology and its Applications, vol. 4, no. 7, pp. 165–176, 2010.  


H. Fadaei and M. Shamsfard  Persian POS tagging using probabilistic morphological analysis to appear at International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT), Special Issue on: Intelligent Text Processing with its Applications and Computational Linguistics, 2009.  


C. Saedi and M. Shamsfard  Automatic Translation from Persian to English: Knowledge Based WSD. Fourth International Conference on Digital Information Management (ICDIM), vol. 2, no. 3, pp. 157, 2010.  


M. Shamsfard  Lexico-syntactic and Semantic Patterns for Extracting Knowledge from Persian Texts. International Journal on Computer Science and Engineering., vol. 2, pp. 6, 2010.  


H. Fadaei and M. Shamsfard  Relation Learning from Persian Web: A Hybrid Approach. Research in Computing Science (RCS) Journal, March 2010  


M. Shamsfard, T. Akhavan, and M. E. Joorabchi  Persian document summarization by PARSUMIST. To appear at World Applied Sciences Journal, vol. 7, pp. 199–205, 2009.  


M SHAMSFARD, K AFSHARPAD, HOSSEIN NOUROUZI, ALI KAZEMI, MAJID GHOLIZADEH  Investigation on shedding of vaccinal strain in milk after inoculation of RB51 full dose vaccine in milking cows. JOURNAL OF LARGE ANIMAL CLINICAL SCIENCE RESEARCH (JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE), 2009.  


R. Dehkharghani and M. Shamsfard  Mapping Persian Words to WordNet Synsets. To appear at International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia, vol. 1, no. 2, 2009  


M. Shamsfard and M. S. Mousavi  Thematic role extraction using shallow parsing. International Journal of Computational Intelligence, vol. 4, no. 2, pp. 126–132, 2008  


M. Shamsfard and B. Sarrafzadeh  Ontology population and semantic annotation of Persian texts in PopTA, accepted in CSI Journal of Computer Science and Engineering, Spring 2010  


M. Shamsfard, A. Nematzadeh, and S. Motiee  Orank: An ontology based system for ranking documents. International Journal of Computer Science, vol. 1, no. 3, pp. 225–231, 2006  


M. Shamsfard and A. A. Barforoush  Learning ontologies from natural language texts. International Journal of Human-Computer Studies, vol. 60, no. 1, pp. 17–63, 2004  


M Shamsfard, AA Barforoush  The state of the art in ontology learning: a framework for comparison. The Knowledge Engineering Review 18 (4), pp. 293-316, 2003  


شهرام سلامی، مهرنوش شمس فرد  مدل ترجمه عبارت - مرزي با استفاده از برچسب هاي كم عمق نحوي،. مجله پردازش علائم و داده ها، شماره 1، پیاپی 35، ص 115- 126، 1397 کنفرانس:   


س. نوفرستی، م. شمس‌فرد.  ساخت نیمه‌خودکار یک پیکره از نظرات غیرمستقیم در دامنه دارو و بکارگیری آن برای تعیین بار نظرات. مجله پردازش هوشمند علائم و داده‌ها، 1394.   


آ. چاقری، م. شمس‌فرد  شناسایی افعال در جملات زبان فارسی. مجله علوم و مهندسی کامپیوتر، 1393.   


م. شمس‌فرد، ف. جعفری‌نژاد.  استخراج روابط معنایی میان فعل و وابسته‌های آن از متون زبان فارسی. فصلنامه پازند، شماره 30، پاییز 1391. .   


س. باقربیگی، م. شمس‌فرد.  روشی نوین در ساخت نیمه خودکار شبکه واژگانی افعال فارسی. مجله دستور- ویژه‌نامه فرهنگستان، جلد 7، 1390.   


ا. حسابي، س.م. عاصي، م. شمس‌فرد، م. عرب يارمحمدي.  طراحي و ايجاد شبکه‌ي واژگاني اسامي زبان فارسي . مجله بین‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، جلد 1، شماره 3، تیر 1388.   


م. شمس‌فرد .  هستی، سیستم یادگیر هستان‌شناسی. فصلنامه علمی پازند، شماره 1، بهار 1383.  


م. شمس‌فرد، ا. عبداله‌زاده بارفروش.  استخراج مفهومی با استفاده از الگوهای زبانی و معنایی . فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، بهار 1381.   


ا. عبداله‌زاده بارفروش، م. شمس‌فرد، ش. پورآذين.  ايجاد ارتباط ميان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمايي . مجله علوم و فناوری اميرکبير، جلد 12، شماره 46، ص 177-187، انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران، بهار 1380.   


M Shamsfard, Batool Lakzaei  Ontology learning from relational databases,Information Sciences 577,Pages 280-297, 2021.   


M Salimi Sartakhti, R Etezadi, M Shamsfard  Improving Persian Relation Extraction Models By Data Augmentation,Proceedings of The Second International Workshop on NLP Solutions for Under Resourced Languages (NSURL 2021) co-located with ICNLSP 2021,p32-37, 2021.   


H Rouhizadeh, M Shamsfard, V Tajalli, M Rouhziadeh  Persian-WSD-Corpus: A Sense Annotated Corpus for Persian All-words Word Sense Disambiguation,arXiv preprint ::2107.01540, 2021.   


Z Rahimi, M ShamsFard  Contradiction Detection in Persian Text,arXiv preprint :2107.01987, 2021.   


R Etezadi, M Shamsfard  A Knowledge-based Approach for Answering Complex Questions in Persian,arXiv preprint:2107.02040, 2021.   


P Alavi, P Nikvand, M Shamsfard  Offensive Language Detection with BERT-based models, By Customizing Attention Probabilities,arXiv preprint :2110.05133, 2021.   


HM Khansari, M Shamsfard  HmBlogs: A big general Persian corpus, arXiv preprint arXiv:2111.02362, 2021.   


Seyyed Ehsan Mahmoudi, Mehrnoush Shamsfard  SAT Based Analogy Evaluation Framework for Persian Word Embeddings,arXiv:2106.15674, 29 June, 2021.   


Zeinab Rahimi, Mehrnoush Shamsfard  Persian Causality Corpus (PerCause) and the Causality Detection Benchmark,arXiv:2106.14165, 27 June, 2021.   


Razie Adelkhah, Mehrnoush Shamsfard  Measurement of FarsNet-based Semantic Word Similarity and Relatedness,7th International Conference on Web Research(ICWR), 2021.   


Seyyed Ehsan Taher, Mehrnoush Shamsfard  Adversarial Weakly Supervised Domain Adaptation for Few Shot Sentiment Analysis,7th International Conference on Web Research(ICWR), 2021.   


Hossein Rouhizadeh, Mehrnoush Shamsfard, Masoud Rouhizadeh  Persian SemCor: A Bag of Word Sense Annotated Corpus for the Persian Language, Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pp. 147-156, 2021.   


Romina Etezadi, Mehrnoush Shamsfard  PeCoQ-A Dataset for Persian Complex Question Answering over Knowledge Graph, 11th International Conference on Knowledge and Information Technology (IKT2020) , 2020.   


S Mobasheri, M Shamsfard  Representing scientific knowledge for quantitative analysis of physical systems, Applied Ontology,pp. 1-36 ,2020.   


Hossein Rouhizadeh, Mehrnoush Shamsfard, Masoud Rouhizadeh  Knowledge Based Word Sense Disambiguation with Distributional Semantic Expansion for the Persian Language, 10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2020), 2020.   


Ehsan Taher,Seyed Abbas Hoseini, Mehrnoush Shamsfard  Beheshti-NER: Persian named entity recognition Using BERT, International Conference on Natural Language and Speech Processing,Trento, Italy, 2020.   


A Hatefi Ghahfarrokhi, M Shamsfard  Tehran stock exchange prediction using sentiment analysis of online textual opinions, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 27 (1),PP. 22-37, 2020.   


Hossein Rouhizadeh, Mehrnoush Shamsfard, Masoud Rouhizadeh  Knowledge based word sense disambiguation with distributional semantic expansion, Proceedings of the Workshop on Widening NLP, 2019.   


Rayehe Hosseinipour, Mehrnoush Shamsfard  EoANN: Lexical Semantic Relation Classification Using an Ensemble of Artificial Neural Networks, Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing,Varna, Bulgaria, pp. 481–486, , 2019   


HM Galandouz, ME Moghaddam, M Shamsfard   A Weighted Multi-Criteria Decision Making Approach for Image Captioning, arXiv preprint arXiv:1904.00766, 2019.   


M Shamsfard   Challenges and Opportunities in Processing Low Resource Languages: A study on Persian, International Conference Language Technologies for All (LT4All),2019.   


R. ADELKHAH,M. SHAMSFARD,N. NADERIAN  The Ontology of Natural Language Processing. 5th International Conference on Web Research (ICWR), pp. 128-133 , 2019.   


Fatemeh Khalghani, Mehrnoush Shamsfard,  Extraction of Verbal Synsets and Relations for FarsNet. Proceedings of the 9th Global WordNet Conference, 424, 2018.  


S. Mobasheri and M. Shamsfard.  A proposed representation framework for semantic science. in Web Research (ICWR), 3th International Conference on, pp. 15–23, 2017.   


N. Ranjbar, F. Mashhadirajab, M. Shamsfard, and others.  Mahtab at SemEval-2017 Task 2: Combination of Corpus-based and Knowledge-based Methods to Measure Semantic Word Similarity. in Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), pp. 256–260, 2017.   


M. Shamsfard and Y. Ghazanfari.  Augmenting FarsNet with new relations and structures for verbs. Proceedings of the 8th Global WordNet Conference (GWC), pp. 382-388, 2016.   


M. Shamsfard, B. Helli, and S. Babalou.  OMeGA: Ontology matching enhanced by genetic algorithm. in Web Research (ICWR), 2th Second International Conference on, pp. 170–176 , 2016.  


S Noferesti, M Shamsfard  Using data mining techniques for sentiment shifter identification. in Web Research (ICWR), Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources , 2016.  


S. Salami and M. Shamsfard.  Monotonic filter for hierarchical translation models. in Computer and Knowledge Engineering(ICCKE), 6th International Conference on,pp.19–24 ,2016.  


F. Mashhadirajab and M. Shamsfard.  A Text Alignment Algorithm Based on Prediction of Obfuscation Types Using SVM Neural Network. in FIRE (Working Notes), pp. 167–171, 2016.  


F. Mashhadirajab, M. Shamsfard, R. Adelkhah, F. Shafiee, and C. Saedi.  A Text Alignment Corpus for Persian Plagiarism Detection. in FIRE (Working Notes), pp. 184–189, 2016.   


S. Salami and M. Shamsfard   Statistical machine translation using shallow syntactic labels ,International Conference on Knowledge and Information Technology (IKT2016), 2016.  


S. Tabatabai and M. Shamsfard   Cognitive modeling of a general-purpose creative system (Creagene model) in SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys) , pp. 842–846, 2015.  


A. Taheri and M. Shamsfard   Linking WordNet to DBpedia , in Proceedings of the 6th Global WordNet Conference, Japan, 2012.  


A. Taheri; M. Shamsfard  SBUEI: results for OAEI , Proceeding of the 7th International Conference on Ontology Matching; Volume 946; pp. 189-196, 2012.  


R. Forsati and M. Shamsfard   Cooperation of evolutionary and statistical PoS-tagging in Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), 16th CSI International Symposium on, pp. 446–451, 2012.  


S. Bagherbeygi and M. Shamsfard   Corpus based Semi-Automatic Extraction of Persian Compound Verbs and their Relations. in LREC, pp. 2863–2867, 2012.  


A. Taheri and M. Shamsfard   Consolidation of Linked Data Resources upon Heterogeneous Schemas in Proceedings of the 6th International Conference on Advances in Semantic Processing, 2012.  


A. Taheri and M. Shamsfard   Instance coreference resolution in multi-ontology linked data resources , in Joint International Semantic Technology Conference, pp. 129–145, 2012.  


Z. R. Samani and M. Shamsfard  A fuzzy ontology model for qualitative spatial reasoning in Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT), 6th International Conference on, pp. 1–6, , 2011.  


N. Armin and M. Shamsfard   Converting Persian colloquium text to formal by n-grams in 16th CSI Computer Conference, 2011.  


L. Golshanara and M. Shamsfard   An Experiment in Mapping COMON to SUMO , in 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC), 2011.  


S. Noferesti and M. Shamsfard  A Hybrid Algorithm for Recognizing the Position of Ezafe Construction in Persian Texts in International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing, 2011.  


M. Haghollahi and M. Shamsfard   A Semi-supervised Approach for Key-Synset Extraction to Be Used in Word Sense Disambiguation. in AIRS, pp. 594–603, 2011  


A. Taheri and M. Shamsfard   Mapping farsnet to suggested upper merged ontology , in Asia Information Retrieval Symposium, pp. 604–613, 2011.  


H. Mohammadi, R. Forsati, M. Reza, and M. Shamsfard  A bi-section graph approach for hybrid recommender system in Granular Computing (GrC), IEEE International Conference on, pp. 171–176, 2011.  


M. Shamsfard   Challenges and open problems in Persian text processing , Proc. LTC, vol. 11, 2011.  


M. Shamsfard, A. Hesabi, H. Fadaei, N. Mansoory, A. Famian, S. Bagherbeigi, E. Fekri, M. Monshizadeh, and S. M. Assi   Semi automatic development of farsnet the persian wordnet in Proceedings of 5th global WordNet conference, Mumbai, India, vol. 29, 2010.  


M. Rouhizadeh, M. A. Yarmohammadi, and M. Shamsfard   Developing the Persian WordNet of verbs: Issues of compound verbs and building the editor in Proceedings of 5th Global WordNet Conference, 2010.  


P. S. Mortazavi and M. Shamsfard   Persian named entity recognition (in Persian) in 15th CSI National Computer Conference, 2010.  


E. Nazemi, S. Mahdavi, and M. Shamsfard   An Ontology-based Approach To Retrieve Organizational Knowledge in e-Security, 2010.  


H. Fadaei and M. Shamsfard   Extracting conceptual relations from Persian resources in Information Technology: New Generations (ITNG), 2010 Seventh International Conference on, pp. 244–248, 2010.  


M. Shamsfard, H. S. Jafari, and M. Ilbeygi   STeP-1: A Set of Fundamental Tools for Persian Text Processing. in LREC, 2010.  


M. Shamsfard, H. Fadaei, and E. Fekri   Extracting Lexico-conceptual Knowledge for Developing Persian WordNet. in LREC, 2010.  


R. Forsati, M. Shamsfard, and P. Mojtahedpour   An efficient meta heuristic algorithm for pos-tagging in Computing in the Global Information Technology (ICCGI), 5th International Multi-Conference on, pp. 93–98, 2010.  


Y. Motazedi and M. Shamsfard   Word sense disambiguation: An extended approach in The 19th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 19), 2009.  


S. Kiani and M. Shamsfard   Persian Text Segmentation and Tokenization in The 19th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 19), 2009.  


B. Sarrafzadeh and M. Shamsfard   Parallel Annotation and Population: A Cross-Language Experience in Computer Engineering and Technology, ICCET’09. International Conference on, vol. 2, pp. 116–120, 2009.  


Y. Motazedi, C. Saedi, and M. Shamsfard   PENTRANS: The Bidirectional Persian-English Machine Translator in Eurocast, 12th International Conference on Computer Aided Systems Theory, 2009.  


R. Dehkharghani and M. Shamsfard  Automatic Alignment of Persian and English Lexical Resources: A Structural-Linguistic Approach. in NLPCS, pp. 55–66, 2009.  


R. Dehkharghani and M. Shamsfard  Developing a Persian semantic lexicon from English resources in eLexicography in the 21st century: new applications, newchallenges, 2009.  


S. Kiani, T. Akhavan, and M. Shamsfard   Developing a Persian chunker using a hybrid approach in Computer Science and Information Technology, IMCSIT’09. International Multiconference on, pp. 227–234, 2009.  


M. Shamsfard, T. Akhavan, and M. E. Jourabchi   Parsumist: A Persian text summarizer,in Natural Language Processing and Knowledge Engineering, International Conference on, pp. 1–7, 2009.  


M. Shamsfard, S. Kiani, and Y. Shahedi   STeP-1: standard text preparation for Persian language in Third Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, pp. 859–865, 2009.  


Saedi, Y. Motazadi, and M. Shamsfard   Automatic translation between English and Persian texts in Proceedings of the Third Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, Ottawa, Ontario, Canada, 2009.  


Y. Motazedi and M. Shamsfard   English to persian machine translation exploiting semantic word sense disambiguation in Computer Conference, 14th International CSI, pp. 253–258, 2009.  


Saedi and M. Shamsfard   Translating Persian documents into English using knowledge based WSD in Digital Information Management, 4th International Conference on, pp. 1–6, 2009.  


Sharifloo and M. Shamsfard   A Bottom Up approach to Persian Stemming. in IJCNLP, pp. 583–588, 2008.  


M. Rouhizadeh, M. Shamsfard, and M. A. Yarmohammadi   Building a WordNet for Persian verbs, in the Proceedings of the 4th Global WordNet Conference (GWC’08). 2008.  


M. Shamsfard   Developing FarsNet: A lexical ontology for Persian in 4th Global WordNet Conference, Szeged, Hungary, 2008.  


S. Pourmahmoud and M. Shamsfard   A Conceptual-Linguistic approach to cross lingual Information Retrieval in 13th International CSI computer Conference, 2008.  


S. M. Mousavi and M. Shamsfard   Semantic Role labeling using shallow parsing of Persian sentences in 13th International CSI computer Conference, 2008.  


Sharifloo, M. Shamsfard, Y. Motazedi, and R. Dehkharghani   An ontology for cmmi-acq model in Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, 3th International Conference on, pp. 1–6, 2008.  


M. Shamsfard and H. Fadaei   A Hybrid Morphology-Based POS Tagger for Persian. in LREC, 2008.  


M. Shamsfard   Towards Semi Automatic Construction of a Lexical Ontology for Persian. in LREC, 2008.  


S. Pourmahmoud and M. Shamsfard   Semantic cross-lingual information retrieval in Computer and Information Sciences , 23th International Symposium on, pp. 1–4, 2008.  


M. Shamsfard   Introducing Linguistic and Semantic Templates for Knowledge Extraction from Texts OTT’06, vol. 1, p. 119, 2007.  


M. Shamsfard and M. Sadr Mousavi   A rule-based semantic role labeling approach for Persian sentences in Second workshop on Computational Approaches to Arabic-script Languages (CAASL’2), Stanford, USA, 2007.  


S. A. Moghaddam, M. Shamsfard, and S. Ataei   Single crystalline Bismuth nanowires thermoresistance modeling employing data mining methods in Iran Data Mining Conference, 2007.  


M. Shamsfard, A. Saffarian, and S. Ghodratnama   Summarization and Evaluation; Where are we today?! in PACLIC, 2007.  


M. ArabSorkhi and M. Shamsfard   Unsupervised Persian morpheme discovery: an improved approach in 11th International CSI Computer Conference, 2006.  


S. Motiee, A. Nematzadeh, and M. Shamsfard.   A hybrid ontology based approach for ranking documents in Proceedings of World Academy Science,Engineering and Technology,vol.11,2006.  


M. Arabsorkhi and M. Shamsfard   Unsupervised discovery of Persian morphemes in Proceedings of the Eleventh Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Posters & Demonstrations, pp. 175–178, 2006.  


M. Shamsfard   Learning concepts, taxonomic and nontaxonomic relations from texts in Intelligent Systems, 2006 3rd International IEEE Conference on, pp. 121–124, 2006.  


M. Khordad, M. Shamsfard, and F. Kazemeyni,   A hybrid method to categorize HTML documents WIT Trans. Inf. Commun. Technol., vol. 35, 2005.  


M Shamsfard; AA Barforoush  An Introduction to HASTI: an ontology learning system Proceeding of iasted international conference artifical intelligence and soft computing, Acta Press, Galgary, Canada, pp. 242-247, 2002.   


M. A. Yarmohammadi, M. Shamsfard, M. A. Yarmohammadi, and M. Rouhizadeh   Using WordNet in Extracting the Final Answer from Retrieved Documents in a Question Answering System.   
مسلم سمیعی پاقلعه، مهرنوش شمس فرد  ساخت پیکره برچسب خورده گزارش های آسیب شناسی ، یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش ، ایران، تهران 1399.   


ح.مطهری خوانساری، م.شمس فرد  استخراج ترکیب های وصفی استعاری، مبتنی بر پیکره و با استفاده از مدل جاسازی واژه ها دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی، ایران، شیراز 1398.   


ع.ا.احمدی ، ح.طبخی ، م.شمس فرد  شبکه های عصبی پیچشی ( کانولوشن ) برای تشخیص طنز در کانال های فارسی تلگرام بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف -انجمن کامپیوتر ایران 1397.   


نیلوفر رنجبر، مهرنوش شمس فرد،  شباهت سنجي معنايي جملات به منظور كشف تقلب در مقالات فارسی، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، 1396.   


ز.رحیمی ، م.شمس فرد  ارایه یک روش معنایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای شناسایی استلزامات متنی بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف -انجمن کامپیوتر ایران 1396.   


ب. لکزایی، م. شمس‌فرد.  یادگیری هستان‌شناسی از شمای XML . کنفرانس وب‌پژوهی، تهران 1394.   


ع. ذکریاپور، س. نوفرستی، م. شمس‌فرد  ساخت خودکار یک واژگان سنجمانی مبتنی بر مفهوم در دامنه دارو. کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، 1394.   


آ. شهریاری‌فرد، آ. شریف‌زاده، م. شمس‌فرد.  معرفی سمپ: سامانه مدیریت پیکره، سومین کنفرانس زبانشناسی رایانشی. تهران، آبان ۱۳۹۳.   


ح. مطهری خوانساری، م. شمس‌فرد.  فرهنگیار: ابزار فرهنگ‌نویسی به کمک رایانه. نهمین کنفرانس ملی زبانشناسی ایران، تهران، 1393.   


م. مشهدی رجب، م. شمس‌فرد.  کشف دستبرد علمي مبتني بر شيوه‌هاي بازيابي اطلاعات . کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015)، تهران، 1393‌ .   


ف. شفیعی، م. شمس‌فرد .  سيستم خودکار خلاصه‌ساز متون فارسي. کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015)، تهران، 1393..  


س. نوفرستی، م. شمس‌فرد.  ساخت و بکارگیری یک پیکره برای تعیین بار نظرات غیرمستقیم . کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015)، تهران، 1393.   


ب. لکزایی، م. شمس‌فرد.  یادگیری هستان‌شناسی از پایگاه داده رابطه‌ای . کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2014)، تهران، 1392.   


.آ. شریف‌زاده، م. شمس‌فرد  استخراج خودکار اطلاعات از متون فارسی در دامنه خاص کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2014)، تهران، 1392.  


ح. عبدالکریمی، ن. کرمانشاهی، م. شمس‌فرد.  ساخت یک سیستم پرسش و پاسخ برای کیوسک اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2014)، تهران، 1392.  


م. شمس‌فرد.  ساخت نیمه‌خودکار وردنت فارسی: از واژه تا واژهستان‌شناسی دومین همایش زبان شناسی رایانشی، تهران، 1391.  


آ. چاقری، م. شمس‌فرد.  شناسایی افعال در جملات زبان فارسی. کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2013)، تهران، 1391.  


ن. آرمین، م. شمس‌فرد.  تبدیل متن محاوره‌ای فارسی به رسمی به کمک n-gramها. کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، 1389.  


س. کیانی، م. شمس‌فرد.  تعيين مرز کلمات و عبارات در متون نوشتاري فارسي. چهاردهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1388.  


ت. اخوان، م. شمس‌فرد، م. عرفانی.  PARSUMIST: خلاصه‌ساز تک‌سندی و چند‌سندی متون فارسی،. چهاردهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1388.  


س. باقربیگی، م. شمس‌فرد.  بررسی و مقایسه ساختار شبکه‌های واژگانی مختلف و ارائه چارچوبی برای ساختار شبکه واژگانی زبان فارس. سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، تهران، اسفند 1387.  


م. شمس‌فرد.  سلول‌های بنیادی دانش،. سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، تهران، اسفند 1387.  


م. شریعتی، م. شمس‌فرد.  تعیین محتوا در سیستم آموزشگر هوشمند OCRITS. سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، تهران، اسفند 1387.  


م. شمس‌فرد، ع. میرشاه‌ولد، م. پورحسن، س. رستم‌پور.  ساخت تحلیلگر پایه جملات فارسی: تلفیق صرف، نحو، معنا. پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، اردیبهشت 1386.  


م. صدرموسوی، م. شمس‌فرد.  استخراج نقشهاي موضوعی جملات زبان فارسي. پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، اردیبهشت 1386.  


ن. رحیمی‌پور، م. شمس‌فرد، ز. انصاری.  مرصاد: سیستم استخراج اطلاعات از متون نظامی. پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، اردیبهشت 1386.  


م. شمس‌فرد.  ردازش متون فارسی: دستاوردهای گذشته، چالش‌های پیش رو. دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه، تهران، تیر 1385.  


ز. رجبي، س. زارع، م. شمس‌فرد.  سيستم بازنمايي و توليد جمله‌هاي زبان فارسي بر اساس منطق. دوازدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1385.  


ش. طباطبایی، م. شمس‌فرد.  مدلسازي شناختي-کارکردي يک سیستم خلاق (مدلCREAGENE). دوازدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1385.  


م. شمس‌فرد، ف. اشراق، ز. سارابي.  ساخت يك سيستم پرسش و پاسخ به زبان فارسي. دوازدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1385.  


ز. کریمی، م. شمس‌فرد.  سيستم خلاصه‌سازي خودکار متون فارسي. دوازدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، اسفند 1385.  


م. شمس‌فرد، ن. مافی.  بررسی تحلیلی سیستم‌های نگاشت هستان‌شناسی. دومین کنفرانس فناوری دانش و اطلاعات، تهران، خرداد 1384  


آ. نعمت‌زاده، س. مطیعی، م. شمس‌فرد.  معرفی روشی ترکیبی بر مبنای هستان‌شناسی برای رتبه‌بندی اسناد. یازدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، بهمن 1384.  


م. شمس‌فرد.  هستی، سیستم یادگیر هستان‌شناسی. اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه، تهران خرداد 1383.  


م. شمس‌فرد، ز. دهداری.  معرفی ماهر: سیستم آموزشگر هوشمند مبتنی بر هستان‌شناسی. دومین همایش آموزش الکترونیکی، تهران، دی 1383.  


م. شمس‌فرد، ف. کاظمینی، م. خرداد.  طبقه‌بندی مستندات HTML با استفاده از هستان‌شناسی و واژگان مفهومی. دهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، تهران، بهمن 1383.  


R. Dehkharghani and M. Shamsfard  Bilingual Ontology Mapping. Lambert Academic Publishing, 2011.   


Sharifloo and M. Shamsfard.  Using Agility in Ontology Construction. in Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, S. Borgo and L. Lesmo, Eds. IOS press, 2008, pp. 109–119.   


M. A. Yarmohammadi, M. Shamsfard, M. Rouhizadeh.  SBUQA Question Answering System in Advances in Computer Science and Engineering, Springer, 2008, pp. 316–323.   


M Shamsfard   Designing the ontology learning model, prototyping in a persian text understanding system. Ph. D. Dis., AmirKabir University, Tehran, Iran; 2003/01, 2003  


M Shamsfard, EBA ABD  Computational Lexicon: the central structure in natural language processing systems. AmirKabir 12 (48), 449-462, 2001